Les sessions del Plenari

Les sessions del Plenari es reuneixen dos cops l'any: abans de les vacances d'estiu i del nadal.

Els punts de les sessions són:

 • Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
 • Relació d’altes i baixes.
 • Informació de les activitats realitzades per les comissions, d’acord amb l’article 27è del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
 • Seguiment de l’estat de compliment de les mocions i acords d’anteriors plenaris del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
 • Debat de les mocions presentades per les comissions.
 • Precs i preguntes

Membres del Ple del Consell

Són membres del Ple els següents:
 • L'alcalde o regidor en qui delegui, que en serà el president.
 • El regidor delegat Participació Ciutadana.
 • Tots els altres membres de la corporació municipal que expressin la voluntat de participar-hi.
 • Un representant de tots i cadascun dels grups polítics, sindicats, associacions professionals, organitzacions juvenils, associacions de veïns, entitats ecologistes i de qualsevol altra entitat o associació de Torredembarra i que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
 • Els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
 • El secretari de la corporació o funcionari en qui delegui, que en serà el secretari, sense vot en les deliberacions.