Membres del Ple del Consell

Són membres del Ple els següents:
  • L'alcalde o regidor en qui delegui, que en serà el president.
  • El regidor delegat Participació Ciutadana.
  • Tots els altres membres de la corporació municipal que expressin la voluntat de participar-hi.
  • Un representant de tots i cadascun dels grups polítics, sindicats, associacions professionals, organitzacions juvenils, associacions de veïns, entitats ecologistes i de qualsevol altra entitat o associació de Torredembarra i que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
  • Els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
  • El secretari de la corporació o funcionari en qui delegui, que en serà el secretari, sense vot en les deliberacions.

No hay comentarios: